Jun 21

Aclaracions entorn al conflicte de Kan Kolmo

CAT

Des de l’assemblea del CSO Kan Kolmo veiem la necessitat d’intentar explicar què hem viscut durant el conflicte que ens ha portat al veto de cinc persones.
Des de Kan Kolmo volem aclarir que el col·lectiu de l’assemblea no ha tingut res a veure amb la creació del blog “Feminismo2030”.
Tot comença quan a l’assemblea del Kolmo una companya comunica que s’està vinculant el blog “Feminismo2030” amb el CSO degut a que l’autor d’aquest té relació amb l’espai. En aquest moment es crea, inevitablement, una pressió cap al col·lectiu al sentir que els seus valors respecte al feminisme s’estan posant en dubte pel fet de no donar-li l’esquena a aquesta persona.
A partir d’aquí per a una part de l’assemblea hi ha la voluntat d’entendre perquè l’autor, fins aleshores companya i amic de moltes, ha fet aquest treball. D’altra banda, hi ha la necessitat d’algunes de no compartir l’espai amb aquesta persona. Es va intentar generar diferents moments per tal de respectar a totes. De seguit va començar una dinàmica per part del creador del blog, i d’altra gent que li donava suport, amb la intenció de trobar el recolzament de l’espai. Així ens hem trobat des d’un primer moment amb que les necessitats de la persona creadora del blog han envaït l’assemblea, passant per sobre del sentiment col·lectiu i de l’espai, generant-se així una incapacitat general per a gestionar el conflicte d’una manera més sana. De manera que va produir-se un bloqueig del centre social durant gairebé 4 mesos.
Volem deixar clar també, que per nosaltres va ser important no donar-li l’esquena de bones a primeres per intentar que no se l’estigmatitzés i que, des d’un principi hem estat reticents a utilitzar el veto com a la resolució del conflicte.
Les actituds que s’han donat des d’aquest grup de persones han estat reforçar i empitjorar la situació discutint fins l’esgotament, manipular informació i tensionar per arribar als seus objectius sense respectar el
funcionament de l’espai. Al final, aquestes actituds han acabat sent intolerables, fins arribar al punt de no poder ni voler compartir espais amb aquestes persones. Per tant es va arribar a la decisió de vetar-les.
Un cop presa la decisió de que no volem tolerar aquestes actituds al centre social, òbviament, aquesta s’estén a la resta del nostres espais alliberats, com és el cas de Can Rusk, on dues d’aquestes persones vivien.
Entenem que des de fora pugui haver semblat que el Kolmo no tenia uns límits clars, però ens sembla important remarcar que aquesta no era una situació tan clara com per prendre un posicionament immediat.
Creiem que l’atac a la lluita feminista que s’evidenciava en el blog s’ha reafirmat amb les actituds durant el conflicte. Per a nosaltres la creació del blog i els seus continguts no han estat l’únic motiu que ens ha portat a aquesta decisió, sinó que les actituds que s’han donat en el transcurs de la situació han estat claus per prendre-la.
Quan diem que hi ha hagut una falta de respecte cap al Kolmo i cap a les persones que en formem part volem expressar que el conflicte no ha estat per una qüestió de diferències en el contingut polític, que hi són, sinó que les maneres de voler fer valdre les idees són molt diferents. Nosaltres no partim de convèncer a les persones ni d’implantar cap idea, més aviat tot el contrari, partim de que cadascuna ha d’arribar per ella mateixa a les seves pròpies conclusions, individualment. A nivell col·lectiu creiem que les coses han de sorgir per una confluència de motivacions i a partir de les diferències i particularitats de cadascuna per poder arribar a acords on totes ens sentim còmodes.
En aquest procés ens hem vist convencent per tal de no ser convençudes i nosaltres ni funcionem ni volem funcionar així.
No fem fora a ningú per pensar diferent però no tolerarem que ens intentin imposar unes idees i uns maneres de fer que no van amb nosaltres ni amb el que s’ha generat a l’espai en els darrers anys.
Creiem que els nostres dies no s’omplen tan sols d’idees i pensaments sinó també de fets i actituds.

CSO KAN KOLMO

CAST:

Desde la asamblea del CSO Kan Kolmo vemos la necesidad de intentar explicar qué hemos vivido durante el conflicto que nos ha llevado al veto de cinco personas.

Desde Kan Kolmo queremos aclarar que el colectivo de la asamblea no ha tenido nada que ver con la creación del blog “feminismo2030”.
Todo comienza cuando en la asamblea del Kolmo una compañera comunica que se está vinculando el blog “feminismo2030” con el CSO debido a que el autor de éste tiene relación con el espacio. En este momento se crea, inevitablemente, una presión hacia el colectivo al sentir que sus valores respecto al feminismo se están poniendo en duda por el hecho de no dar la espalda a esta persona.
A partir de aquí para una parte de la asamblea hay la voluntad de entender porqué el autor, hasta entonces compañera y amiga de muchas, ha hecho este trabajo. Por otra parte, hay la necesidad de algunas de no compartir el espacio con ella. Se intentó generar diferentes momentos con tal de respetar a todas. Seguidamente empezó una dinámica por parte del creador del blog y otra gente que le daba apoyo con la intención de encontrar el apoyo del espacio. Así nos encontramos desde un primer momento con que las necesidades de la persona creadora del blog invadieron la asamblea, pasando por encima del sentimiento colectivo y del espacio, generándose así una incapacidad general para gestionar el conflicto de una manera más sana. De esta forma se produjo un bloqueo del centro social durante casi cuatro meses.
Queremos dejar claro también que para nosotras fue importante no darle la espalda de buenas a primeras para intentar que no se le estigmatizara y que, desde un principio hemos sido reticentes a utilizar el veto como resolución al conflicto.
Las actitudes que se han dado desde este grupo de personas han sido reforzar y empeorar la situación discutiendo hasta el agotamiento, manipular información y tensionar para llegar a sus objetivos sin respetar el funcionamiento del espacio. Al final estas actitudes han acabado siendo intolerables hasta llegado el punto de no poder ni querer compartir espacios con estas personas. Por lo tanto se tomó la decisión de vetarlas.
Una vez tomada la decisión de que no queremos tolerar estas acticudes en el centro social, obviamente, ésta se extiende al resto de nuestros espacios liberados, como es el caso de cun Rusk, donde dos de estas persona vivían.
Entendemos que desde fuera pueda haber parecido que el Kolmo no tenia unos límites claros, pero nos parece importante remarcar que ésta no era una situación tan clara como para tomar un posicionamiento inmediato.
Creemos que el ataque a la lucha feminista que se evidenciaba en el blog se ha reafirmado con las actitudes durante el conflicto. Para nosotras la creación del blog y de sus contenidos no han sido los únicos motivos que nos han llevado a tomar esta decisión, sino que la actitudes que se han dado en el transcurso de la situación han sido claves para tomarla.
Cuando decimos que ha habido una falta de respeto hacia el Kolmo y hacia las personas que tomamos parte queremos expresar que el conflicto no ha sido por una cuestión de diferencias en el contenido político, que existen, sino que las maneras de querer hacer valer las ideas son muy diferentes. Nosotras no partimos de convencer a las personas ni de implantar ninguna idea, más bien todo lo contrario, partimos de que cada una debe llegar por ella misma a sus propias conclusiones, individualmente.
A nivel colectivo, creemos que las cosas deben de surgir por una confluencia de motivaciones y a partir de las diferencias y particularidades de cada una para poder llegar a acuerdos con los que todas nos sintamos cómodas.
En este proceso nos hemos visto convenciendo por tal de no ser convencidas y nosotras ni funcionamos ni queremos funcionar así.
No hechamos a nadie por pensar diferente pero no toleraremos que se nos intenten imponer unas ideas y unas maneras de hacer que no van con nosotras ni con lo que se ha generado en el espacio en los últimos años.

Creemos que nuestros días no se llenan sólo de ideas y pensamientos sino también de hechos y actitudes.

C.S.O. KAN KOLMO

May 24

24 de Juny Koncert de suport a projectes anarquistes

El proper 24 de Juny  a les 19h a Kan KolmoConcert24 de juny2017
Concert de suport a projectes anarquistes
amb:

Criatura (Hc-punk Zaragoza)
https://criatura.bandcamp.com/

Gasoil Amoeba (Sludge and Roll Bcn)
https://gasoilamoeba.bandcamp.com/

Illinoise (Hardcore Melodic Vidreres)
https://illinoise.bandcamp.com/

Tano! (Duo Hardcore Girona)
https://saltamarges.bandcamp.com/album/tano

Hi Haura menjar vega!

Siusplau no porteu gossxs !

Organitzen: Algunes anarquistes

Apr 19

COMUNICAT DESPRÉS DE 3 MESOS DE CONFLICTE 19/04/2017

Des de fa 3 mesos el CSO Kan Kolmo s’ha vist involucrat en un conflicte arrel de la creació del blog “FEMINISMO 2030” realitzat per una persona pròxima  a l’espai.

El blog ha ofès  i ha generat rebuig a moltes persones dins i fora de l’assemblea i això ens ha portat a voler tractar el tema.

El conflicte comença quan dins l’assemblea hi ha posicionaments enfrontats i nosaltres considerem que un dels posicionaments va en contra de la  línia política que Kan Kolmo ha portat els últims anys.

Per una part hi hagut pressions externes per vetar l’autor del blog i per una altra banda una pressió interna a solidaritzar-nos amb la seva situació.

Això ens va portar a un context de molta tensió, on moltes persones es van desvincular de l’assemblea i de l’espai. Tot això ens va derivar a escriure un únic comunicat conjunt que no agradava a ningú. En aquest comunicat fèiem l’afirmació que l’autor del blog no és masclista. Som conscients que és greu fer una afirmació com aquesta, on estàvem desvaloritzant la lluita feminista perquè partim que ningú està lliure de reproduir actituds masclistes quan vivim en una societat patriarcal. Però no creiem que estigmatitzar a una persona com a masclista públicament sigues el més adequat en aquell moment. Tot i la gravetat dels fets, no la enteníem com la solució. Tenint en compte el que pot suposar per la persona en tots els aspectes de la seva vida. Entenem que aquesta decisió ofengués.

Tot això ha suposat la paràlisis de les activitats de l’espai, fruit que hi ha molta gent ha deixat de venir i que les persones que s’organitzen a l’espai s’han vist absorbides en la gestió del conflicte, i no sentiem ganes ni forces de prosseguir amb les activitats.

En el transcurs de la gestió del conflicte ens hem adonat que cinc persones prenien una actitud que només ens portava al bloqueig. Actituds que nosaltres considerem que han sigut una falta de respecte a la trajectòria política de CSO i a les persones que el conformen. Amb arguments tipo “les cases okupades són de tots”. Imposant una línia política que no és la del Kolmo amb l’afegit que aquestes persones no s’implicaven d’una manera activa a l’assemblea abans del conflicte i amb algunes que començaven a participar-hi.

No han tingut en compte els vincles i les relacions existents entre el  Kolmo i la resta de persones i col•lectius que formen el teixit associatiu de la ciutat.

Han utilitzat la manipulació i la demagògia per posar les necessitats personals per sobre de les col•lectives.

No s’han respectat els tempos de l’assemblea alhora de fer un treball conjunt perquè algunes difonien la seva opinió en comunicats públics com a membres de l’assemblea, quan es sabia que aquesta visió no era compartida, generant així  més conflicte i posant més difícil arribar a algo conjunt.

Hi ha hagut un trencament de la confiança i una manca de companyerisme.

Hem demanat reiteradament a aquestes persones que s’apartin de l’espai i això no s’ha respectat.

Per a nosaltres el blog desvaloritza la lluita feminista d’una forma provocadora posant tots els feminismes en un mateix sac i qüestionant l’existència d’un patriarcat. Les maneres de funcionar per les que apostem parteixen de reconèixer i treballar personal i col.lectivament totes aquelles actituds que reprodueixin estereotips de la societat patriarcal.

Com a conclusió de tot això i com a última eina que hem trobat, hem pres la decisió de no deixar entrar aquestes cinc persones al C.S.O Kan Kolmo. Perquè considerem que en els nostres espais no hi té cabuda tot i no volem tolerar més actituds com aquestes.

C.S.O. Kan Kolmo

 

Feb 03

Comunicat 3 de febrer de 2017

Des del Centre Social Okupat Kan Kolmo volem posar de manifest el moment conflictiu en el que ens trobem en relació al blog Feminismo2030. Es tracta d’un treball personal d’un company que participa de l’espai.

Els continguts del blog han generat diverses lectures i posicionaments; la situació ha donat lloc a tensions i divisions dins del centre social que encara estem treballant. La seva complexitat fa que necessitem temps.

Volem posar en coneixement de tothom que considerem que l’autor del blog no és una persona masclista i per aquest motiu no se li vetarà l’entrada.

 Aquí us deixem l’enllaç de la nostra declaració de principis.

 

CSO KAN KOLMO, Girona, divendres 3 de febrer de 2017

 

 

Oct 24

LaMosquejada 2016

Ja tenim programació per #LaMosquejada 2016… entre 28 d’octubre i 05 de novembre des d’abaix i coordinades tenim proposta alternativa per #FiresGirona.

Programació:
-Divendres 28 d’octubre:
18:00h Pregó de La Mosquejada + Cercavila: Els carrers seran sempre nostres! (Casal de joves 4 Rius)
21:30h Mateólika (espectacle músic teatral) a Ateneu Popular Salvadora Catà

-Dissabte 29 d’octubre al CSO Kan Kolmo :
11:00h Obertura portes i activitats Rocòdrom Black Rock – Kan Kolmo
11-15h Classificatoris competició d’escalada
12:00h Presentació del llibre: “Revolución hasta el fin”
13:00h Vermut musikal
14:00h Dinar
16-17:30h Final i entrega de premis competició d’escalada
A partir de les 18:00h Concerts:
Tano! (duo HC-punk-screamo xirona),
Taladro (rock alocado valldoreix),
Una Bestia Incontrolable (rock catala BCN)
Anchord (HC melòdic xirona)

-Diumenge 30 d’octubre al CSO Kan Kolmo:
20h Concert d’Aimaria (rumba)

-Dilluns 31 d’octubre:
21:30h Castanyada musical + tir de castanya al Casal de Joves 4 Rius
HORA PER CONFIRMAR, Bicicrucis Girona a l’Ateneu Popular Salvadora Catà

-Dijous 03 de novembre al Casal de Joves 4 Rius:
18:00h Torneig de futbolí amb premis de les finalistes
-Divendres 04 de novembre a l’Ateneu Popular Salvadora Catà:
18:30h Taller: Masclisme i militància per Ulleres per Esquerrans
21:00h FM/AM (Freqüències Modulades vs Agressions Masclistes) per Averlasailas: Teatro de lo Posible

-Dissabte 05 de novembre dia unitari de La Mosquejada a la pl. Josep Pla:
12:00 Presentació de la Xarxa per la Sobirania Energètica + taller sobre autoconsum energètic (Associació de Naturalistes de Girona)
A partir de les 16:00h:
·Tarda musical amb PD Voll-Dammer (rock-reggae)
·Trobada de distribuïdores de material alternatiu i crític
·Espai de serigrafia: porta allò que vols personalitzar!
A partir de les 18:00h Concerts:
Locus Amoenus
Illinoise
Ascensa Furore

TW: @LaMosquejada
FB: La Mosquejada
Mail: mosquejadagirona@gmail.comcartell la mosquejada-3

Oct 03

Festes de Xirona 2016 (LA MOSKEJADA) a Kan Kolmo

Us anem fent un petit avanç de algunes de les activitats que es faran a Kan Kolmo enmarcades en el context de la primera Moskejada, les  festes alternatives, auto-organitzades i anticapitalistes a la ciutat de girona:

Dijous 13 D’octubre: 19h Escalfem motors amb una vetllada de hip-hop covetllada hip hop pro moskejada webmbatiu pro-Moskejada!

Divendres 28 d’octubre: Cercavila + Portes obertes amb tapeo

Dissabte 29 d’octubre:
11h Obertura de portes Activitats Black Rockers (climb or die!)blackrock_compe_2016_2910_2
 11h-15h Classificatoris
 12h Xerrada-Presentació del llibre:
 “Revolución Hasta el Fin”
 http://bscrimental.org/2016/06/16/presentamos-revolucion-hasta-el-fin/cartelMil_lafelquera-02

13h Vermut Musikal
14h Dinar
16h Finals
17:30h Entrega de premis

19h Concert amb:

TANO!  (Duo hc-punk-screamo  Xirona)

TALADRO (Rock alocado Valldoreix )
https://taladrorockalocado.bandcamp.com/track/el-mejorcartelgirona

Una Bestia Incotrolable (Rock catala Bcn)
https://unabestiaincontrolable.bandcamp.com

Anchord (Hc melodic Xirona)
https://anchord.bandcamp.com/

Diumenge 30 d’octubre::
19h CONCERT de RUMBA amb AIMARAI