Jun 21

Aclaracions entorn al conflicte de Kan Kolmo

CAT

Des de l’assemblea del CSO Kan Kolmo veiem la necessitat d’intentar explicar què hem viscut durant el conflicte que ens ha portat al veto de cinc persones.
Des de Kan Kolmo volem aclarir que el col·lectiu de l’assemblea no ha tingut res a veure amb la creació del blog “Feminismo2030”.
Tot comença quan a l’assemblea del Kolmo una companya comunica que s’està vinculant el blog “Feminismo2030” amb el CSO degut a que l’autor d’aquest té relació amb l’espai. En aquest moment es crea, inevitablement, una pressió cap al col·lectiu al sentir que els seus valors respecte al feminisme s’estan posant en dubte pel fet de no donar-li l’esquena a aquesta persona.
A partir d’aquí per a una part de l’assemblea hi ha la voluntat d’entendre perquè l’autor, fins aleshores companya i amic de moltes, ha fet aquest treball. D’altra banda, hi ha la necessitat d’algunes de no compartir l’espai amb aquesta persona. Es va intentar generar diferents moments per tal de respectar a totes. De seguit va començar una dinàmica per part del creador del blog, i d’altra gent que li donava suport, amb la intenció de trobar el recolzament de l’espai. Així ens hem trobat des d’un primer moment amb que les necessitats de la persona creadora del blog han envaït l’assemblea, passant per sobre del sentiment col·lectiu i de l’espai, generant-se així una incapacitat general per a gestionar el conflicte d’una manera més sana. De manera que va produir-se un bloqueig del centre social durant gairebé 4 mesos.
Volem deixar clar també, que per nosaltres va ser important no donar-li l’esquena de bones a primeres per intentar que no se l’estigmatitzés i que, des d’un principi hem estat reticents a utilitzar el veto com a la resolució del conflicte.
Les actituds que s’han donat des d’aquest grup de persones han estat reforçar i empitjorar la situació discutint fins l’esgotament, manipular informació i tensionar per arribar als seus objectius sense respectar el
funcionament de l’espai. Al final, aquestes actituds han acabat sent intolerables, fins arribar al punt de no poder ni voler compartir espais amb aquestes persones. Per tant es va arribar a la decisió de vetar-les.
Un cop presa la decisió de que no volem tolerar aquestes actituds al centre social, òbviament, aquesta s’estén a la resta del nostres espais alliberats, com és el cas de Can Rusk, on dues d’aquestes persones vivien.
Entenem que des de fora pugui haver semblat que el Kolmo no tenia uns límits clars, però ens sembla important remarcar que aquesta no era una situació tan clara com per prendre un posicionament immediat.
Creiem que l’atac a la lluita feminista que s’evidenciava en el blog s’ha reafirmat amb les actituds durant el conflicte. Per a nosaltres la creació del blog i els seus continguts no han estat l’únic motiu que ens ha portat a aquesta decisió, sinó que les actituds que s’han donat en el transcurs de la situació han estat claus per prendre-la.
Quan diem que hi ha hagut una falta de respecte cap al Kolmo i cap a les persones que en formem part volem expressar que el conflicte no ha estat per una qüestió de diferències en el contingut polític, que hi són, sinó que les maneres de voler fer valdre les idees són molt diferents. Nosaltres no partim de convèncer a les persones ni d’implantar cap idea, més aviat tot el contrari, partim de que cadascuna ha d’arribar per ella mateixa a les seves pròpies conclusions, individualment. A nivell col·lectiu creiem que les coses han de sorgir per una confluència de motivacions i a partir de les diferències i particularitats de cadascuna per poder arribar a acords on totes ens sentim còmodes.
En aquest procés ens hem vist convencent per tal de no ser convençudes i nosaltres ni funcionem ni volem funcionar així.
No fem fora a ningú per pensar diferent però no tolerarem que ens intentin imposar unes idees i uns maneres de fer que no van amb nosaltres ni amb el que s’ha generat a l’espai en els darrers anys.
Creiem que els nostres dies no s’omplen tan sols d’idees i pensaments sinó també de fets i actituds.

CSO KAN KOLMO

CAST:

Desde la asamblea del CSO Kan Kolmo vemos la necesidad de intentar explicar qué hemos vivido durante el conflicto que nos ha llevado al veto de cinco personas.

Desde Kan Kolmo queremos aclarar que el colectivo de la asamblea no ha tenido nada que ver con la creación del blog “feminismo2030”.
Todo comienza cuando en la asamblea del Kolmo una compañera comunica que se está vinculando el blog “feminismo2030” con el CSO debido a que el autor de éste tiene relación con el espacio. En este momento se crea, inevitablemente, una presión hacia el colectivo al sentir que sus valores respecto al feminismo se están poniendo en duda por el hecho de no dar la espalda a esta persona.
A partir de aquí para una parte de la asamblea hay la voluntad de entender porqué el autor, hasta entonces compañera y amiga de muchas, ha hecho este trabajo. Por otra parte, hay la necesidad de algunas de no compartir el espacio con ella. Se intentó generar diferentes momentos con tal de respetar a todas. Seguidamente empezó una dinámica por parte del creador del blog y otra gente que le daba apoyo con la intención de encontrar el apoyo del espacio. Así nos encontramos desde un primer momento con que las necesidades de la persona creadora del blog invadieron la asamblea, pasando por encima del sentimiento colectivo y del espacio, generándose así una incapacidad general para gestionar el conflicto de una manera más sana. De esta forma se produjo un bloqueo del centro social durante casi cuatro meses.
Queremos dejar claro también que para nosotras fue importante no darle la espalda de buenas a primeras para intentar que no se le estigmatizara y que, desde un principio hemos sido reticentes a utilizar el veto como resolución al conflicto.
Las actitudes que se han dado desde este grupo de personas han sido reforzar y empeorar la situación discutiendo hasta el agotamiento, manipular información y tensionar para llegar a sus objetivos sin respetar el funcionamiento del espacio. Al final estas actitudes han acabado siendo intolerables hasta llegado el punto de no poder ni querer compartir espacios con estas personas. Por lo tanto se tomó la decisión de vetarlas.
Una vez tomada la decisión de que no queremos tolerar estas acticudes en el centro social, obviamente, ésta se extiende al resto de nuestros espacios liberados, como es el caso de cun Rusk, donde dos de estas persona vivían.
Entendemos que desde fuera pueda haber parecido que el Kolmo no tenia unos límites claros, pero nos parece importante remarcar que ésta no era una situación tan clara como para tomar un posicionamiento inmediato.
Creemos que el ataque a la lucha feminista que se evidenciaba en el blog se ha reafirmado con las actitudes durante el conflicto. Para nosotras la creación del blog y de sus contenidos no han sido los únicos motivos que nos han llevado a tomar esta decisión, sino que la actitudes que se han dado en el transcurso de la situación han sido claves para tomarla.
Cuando decimos que ha habido una falta de respeto hacia el Kolmo y hacia las personas que tomamos parte queremos expresar que el conflicto no ha sido por una cuestión de diferencias en el contenido político, que existen, sino que las maneras de querer hacer valer las ideas son muy diferentes. Nosotras no partimos de convencer a las personas ni de implantar ninguna idea, más bien todo lo contrario, partimos de que cada una debe llegar por ella misma a sus propias conclusiones, individualmente.
A nivel colectivo, creemos que las cosas deben de surgir por una confluencia de motivaciones y a partir de las diferencias y particularidades de cada una para poder llegar a acuerdos con los que todas nos sintamos cómodas.
En este proceso nos hemos visto convenciendo por tal de no ser convencidas y nosotras ni funcionamos ni queremos funcionar así.
No hechamos a nadie por pensar diferente pero no toleraremos que se nos intenten imponer unas ideas y unas maneras de hacer que no van con nosotras ni con lo que se ha generado en el espacio en los últimos años.

Creemos que nuestros días no se llenan sólo de ideas y pensamientos sino también de hechos y actitudes.

C.S.O. KAN KOLMO